Tarieven

Welke psychologische hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering en hoe wordt dit vastgesteld?

In 2016 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van veel vormen van psychologische hulp in zowel de Basis GGZ (B-GGZ) als de Specialistische GGZ (S-GGZ). De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Deze wordt altijd vergoed indien er een verwijsbrief is van de huisarts, die voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de NZa.

Wanneer u verwezen bent voor een behandeling binnen zowel de B-GGZ als de S-GGZ bepaalt de psycholoog op basis van door de overheid vastgestelde criteria of u op grond van de diagnose in aanmerking komt voor vergoede zorg.

Binnen de B-GGZ bepaalt de psycholoog, eveneens op basis van door de overheid vastgestelde criteria, welk traject bij uw klachten passen.
B-GGZ kort             294 minuten
B-GGZ middel        495 minuten
B-GGZ intensief     750 minuten

Binnen een gekozen behandeltraject moet alles gebeuren: consulten, behandelplan/verslaglegging/administratie, overleg met huisarts, telefonisch en e-mailcontact, consultatie van specialisten etc. De prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ wordt gebruikt voor patiënten die naar de B-GGZ zijn verwezen, maar waarvan de behandelaar constateert dat behandeling in de B-GGZ niet passend is. Zie hieronder (Tarievenlijst 2018) welke tarieven hiervoor bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd mogen worden.

Wie betaalt de rekening?

Omdat de psychologen van onze praktijk contracten hebben gesloten met alle zorgverzekeraars, wordt de rekening voor vergoede zorg buiten u om geregeld.

Eigen bijdrage / Eigen risico
U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk vastgesteld eigen risico. In hoeverre de behandeling wordt vergoed hangt af van de ernst van de klachten. Het wettelijk verplicht eigen risico (voor allerlei vormen van gezondheidszorg uit de basisverzekering) bedraagt vanaf 2016 voor iedereen vanaf 18 jaar €385,- per kalenderjaar. U betaalt dit rechtstreeks aan de zorgverzekeraar, die u een factuur stuurt na de behandeling of na verlenging van de DBC na een jaar in de S-GGZ. Houdt u er rekening mee dat de tarieven die gedeclareerd worden, veelal hoger zijn dan het eigen risico. Daardoor wordt het eigen risico vaak volledig opgemaakt. Zie hieronder voor alle tarieven.

Tarievenlijst 2020

 

tarievenNiet vergoede zorg

Sommige klachten, zoals bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, zijn door de overheid uitgesloten van verzekerde zorg, zowel in de B- als in de S-GGZ.

Als de psycholoog deze klachten tijdens de intake constateert, dan kan terugverwijzing naar de huisarts plaatsvinden. Mogelijk is dan de hulp die de huisarts samen met de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) kan bieden voldoende.

Ook wij blijven binnen onze praktijk veel van deze behandelingen aanbieden, maar u zal dan wel zelf moeten betalen, eventueel vanuit de aanvullende verzekering.

Voor de niet vergoede zorg hanteren wij een uurtarief van €100,-. Bij niet vergoede zorg geldt het wettelijk verplicht eigen risico niet.

Annuleren:

Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur voor de betreffende afspraak te gebeuren via telefoon of mail. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging het consult in rekening gebracht tegen het geldende praktijktarief van 1 consult.
Dit bedrag kan niet bij de verzekeraar worden ingediend.