Kwaliteit

 

Registraties

Wij zijn allen wettelijk geregistreerd bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (zie BIG register met bijbehorend tuchtrecht). Daarnaast hebben wij verschillende registraties en kwalificaties. Wij werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en houden ons aan de kwaliteitseisen van de LVVP (Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) en de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen). Wij vergroten en verdiepen onze kennis op specifiek terrein middels lidmaatschappen van diverse verenigingen.

Klachten

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door de psycholoog, de rekening. Hebt u vragen of klachten, laat het dan weten. Zo ontstaat de mogelijkheid om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u het recht om als cliënt een klacht in te dienen. Een rechtstreeks gesprek met de psycholoog is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt ook bellen of een brief schrijven naar de praktijk. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging. Vanaf 1 januari 2017 is mw. Boekholt aangesloten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag.

Voor de LVVP-klachtenfunctionaris via het LVVP-bureau: 030 236 43 38 of bureau@lvvp.info. Voor meer informatie zie website LVVP.

Voor de klachtenfunctionaris van de NVGzP: 030 686 87 77 of via klachten@nvgzp.nl. Voor meer informatie zie website NVGzP.

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving. Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u (of over uw kind). Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor schriftelijk uw toestemming heeft gegeven. Uw behandelend psycholoog kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collegae binnen de praktijk teneinde de behandeling te optimaliseren.

Lees hier voor onze privacy policy.

 

Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn wij verplicht gesteld de geanonimiseerde gegevens aan te leveren bij de DIS voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast worden de gegevens geanonimiseerd gebruikt voor het jaarverslag van de beroepsvereniging LVVP.  U kunt bij uw behandelaar te kennen geven wanneer u wenst dat uw geanonimiseerde gegevens niet aangeleverd worden bij de hierboven genoemde organisaties.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling.

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Nijkerk, dhr Robbesom.

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk Nijkerk, mw. Boekholt.

.